Юханның ушинши хаты 1 bob

1 Сәлемнама. 5 Аўызбиришилик ҳәм алаўызлық. 

1 Мен, Юхан ақсақалдан, шын жүрегимнен сүйетуғын сүйикли туўысқаным Гаюсқа сєлем!
2 Сүйикли туўысқаным! Руўхый ѳмириң саў болғандай, ҳємме нєрседе табысқа ерисип, дениң саў болыўы ушын дуўа етип атырман.
3 Айырым туўысқанларымыз келип, сениң ҳақыйқатқа садық екениң ҳєм ҳақыйқат жолы менен жүргениң ҳаққында гүўалық бергенде қатты қуўандым.
4 Мениң ушын балаларымның ҳақыйқат жолы менен жүргенин еситиўден артық қуўаныш жоқ.
5 Сүйикли туўысқаным! Бийтаныс болыўына қарамай, сен туўысқанларымызға шын жүректен жєрдем берип атырсаң.
6 Олар исениўшилер жємєєти алдында сениң сүйиспеншилигиң ҳаққында гүўалық берди. Оларды Кудайға минєсип түрде жолға атландырып жиберсең, жақсы ис қылған болар едиң.
7 Себеби олар исенбейтуғын адамлардан ҳеш қандай жєрдем қабыл етпей, Ийсаның аты ушын жолға шыққан еди.
8 Сонлықтан ҳақыйқатқа шерик болыўымыз ушын бундай адамларды қоллап-қуўатлаўымыз керек.
9 Мен исениўшилер жємєєтине базы нєрселерди жазған едим, бирақ олардың арасында биринши болыўды жақсы кѳретуғын Диотреф бизлерди қабыл етпей атыр.
10 Сонлықтан егер барсам, оның ислерин єшкара етемен. Ол бизлерди жаман сѳзлер менен надурыс айыплап жүр. Булар жетпегендей, ол туўысқанларды да қабыл етпей атыр, ҳєтте, қабыл қылмақшы болғанларға тосқынлық жасап, оларды жємєєттен қуўып атыр.
11 Сүйикли туўысқаным, жаман емес, жақсы ѳрнек ал. Жақсылық ислейтуғын адам Кудайдан. Жаманлық ислейтуғын адам Кудайды кѳрген емес.
12 Димитрий ҳаққында ҳємме адам, ҳақыйқаттың ѳзи де жақсы гүўалық берип атыр. Бизлер де жақсы гүўалық берип атырмыз. Гүўалығымыздың дурыс екенин сен билесең.
13 Саған жазажақ кѳп нєрселерим бар еди, бирақ сыя ҳєм қєлем менен жазыўды қєлемеймен.
14 Сени тез арада кѳриў үмитиндемен, сонда жүзбе-жүз сѳйлесемиз.
15 Аман бол! Дослар саған сєлем айтып атыр. Сен де сол жердеги досларға атпа-ат сєлем айтып қой.
  • 1